beautifullie

65 tekstów – auto­rem jest beauti­ful­lie.

Przeszłość

Grzecznie, z wyczu­ciem taktu;
we­seląc się, łagodnie.

Zmiany, zmiany.

Upo­minasz się o siebie;
głośno wołasz - krzyczysz:

Zmiany! Zmiany!

Czy już zapomniałem?
Mówisz, że w ogóle nie próbowałem.

Zmiany?

Jes­tem tym sa­mym człowiekiem;
w tym sa­mym świecie,
w którym żyjesz.. już tyl­ko ja­ko wspomnienie. 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 29 czerwca 2013, 07:53

Ludzkiej na­tury nie jest w sta­nie nad­pi­sać ja­kakol­wiek pożąda­na cecha społeczna. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 3 czerwca 2013, 23:58

(...)bo­wiem od pier­wszych se­kund życia, człowiek na­rażony jest na uszkodze­nia. Od pier­wszych se­kund życia w świecie, ludzkim świecie. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 31 maja 2013, 10:31

Życie nie pod­le­ga gwarancji. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 30 maja 2013, 22:54

Jeżeli pot­ra­fisz śnić, wiesz czym życie jest. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 12 lutego 2012, 00:32

Trak­tuj życie jak naj­ważniej­szy bieg i zrób wszys­tko, abyś na me­cie nie żałował, że nie biegłeś skrótami.
Bo­wiem nie ma znacze­nia zwy­cięstwo, kiedy się oszukuje. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 5 lutego 2012, 01:51

Nie jest osiągnięciem cały czas pro­wadzić, osiągnięciem jest nie od­stępo­wać od pro­wadzące­go, by na fi­niszu być lep­szym od niego. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 29 stycznia 2012, 12:39

Pot­rze­buje­my no­wych zna­jomości, by nie zat­ra­cić się w starych. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 27 stycznia 2012, 23:13

Życiowa decyzja

W bańce szczęścia.
Ok­ry­ty przekonaniem.
Słuszność - pomyślał.

Poz­ba­wiony pętli.
Za­pew­niony o błędzie.
Pus­tkę poczuł. 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 19 stycznia 2012, 18:27

W deszczu

Spływają po twarzy.
Mok­re, oku­lary podtrzymują.
Półmrok. La­tar­ni blask. Ludzie wokół.
Ośle­piony, lecz nie przez latarnię.
Uśmiech zobaczył. 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 18 stycznia 2012, 14:58
beautifullie

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

beautifullie

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Aktywność